OUR DEVELOPMENT

  
  »  Sustainable Management
  »  Environment
  »  Health & Safety Management
  »  Social & Community
  »  Location & Logistic
  
  
  
  
  
Home > Our Development

Health & Safety Management
เพราะตระหนักดีว่า การทำงานด้วยความปลอดภัย ส่งผลโดยตรง ต่อประสิทธิภาพการทำงาน สินค้า ผลิตภิณฑ์และบริการ เราจึงมีการใช้ระบบมาตรฐาน OHSAS18000 เป็นมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ด้วยเชื่อมั่นว่าซึ่งเราเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานด้านความปลอดภัย จะสำเร็จและยั่งยืนได้จะต้องมีการจัดการที่เป็นระบบ และสร้างวัฒนธรรม เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง ลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่น ที่วัดผลได้จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีแนวโน้มลดลงในปีที่ผ่านมา