OUR DEVELOPMENT

  
  »  Sustainable Management
  »  Environment
  »  Health & Safety Management
  »  Social & Community
  »  Location & Logistic
  
  
  
  
  
Home > Our Development

QOL-The Quality of Life
ตั้งแต่ปีพศ.2523 ที่เรามาตั้งหลักปักฐาน ทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และการขยายตัวของเมืองใหญ่ เกิดเป็นชุมชนเพื่อนบ้านเรือนเคียง เราจึงได้จัดตั้งโครงการ QOL เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผ่านโครงการและกิจกรรมที่เน้นการให้ ผ่านการให้ทุนการศึกษา บริจาคทรัพย์ สิ่งของ รวมทั้งการบริจาคโลหิต การฝึกอบรมอาชีพ สร้างรายได้ ในโครงการโรงเพาะเห็ดมีการบรรยายธรรม สร้างความร่วมมือร่วมใจกัน ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กร พนักงานและชาวบ้านให้มีจิตสาธารณะ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

 

” ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ…จะพังหมด จะทำอย่างไร ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป…หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ใช้เครื่องปั่นไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ …ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีเป็นขั้นๆแต่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ นี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการช่วยกัน… พอเพียงในทฤษฎีนี้ คือ ให้สามารถที่จะดำเนินงานได้ “

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ ธันวาคม ๒๕๔๒


ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลศิริาช

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บรรยายธรรมะโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิบ้านเด็กโสสะ
บางปู สมุทรปราการ