OUR BUSINESS

  
  »  Powder Coating
  »  Anodizing
  »  PVDF
  »  Wood Effect
  
  
  
  
  
  
  
     STANDARD PROFILE »
  
  
     CATALOGUE »
  
Home > Our Business

POWDER COATING อลูมิเนียมพ่นสี เป็นอลูมิเนียมที่เคลือบผิวด้วยวิธีการพ่นสีฝุ่น การพ่นสีฝุ่นประกอบด้วยการผสมของโพลีเมอร์, เม็ดสี และส่วนประกอบอื่นๆเพื่อให้สีเกิดความคงทน และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้นาไปใช้งาน การพ่นสีของเมืองทองอาลูมีเนียม มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการทำงานของระบบพ่นสีอัตโนมัติ พร้อมทั้งระบบโซ่ลำเลียงระบบสีนํ้าของทางบริษัทเมืองทองฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AAMA 2604 ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพความทนทานของสีนานถึง 10 ปี และมีกำลังการผลิตทั้งหมดรวม 3 Line อยู่ประมาณ 420 ตัน ต่อเดือน