Infinite Possibilities

อลูมิเนียม วัสดุแห่งอนาคต

  • อนาคตที่ ความเร็วเพิ่มขึ้น
  • อนาคตที่ การใช้พลังงานต้องลดลง
  • อนาคตที่ มลภาวะต้องลดลง
  • อนาคตที่ ทรัพยากรต้องใช้อย่างคุ้มค่า

Universal Design - Design for All

ตอบโจทย์ทุกการออกแบบ เป็นวัสดุที่ขึ้นรูปได้ง่าย สามารถดัดโค้ง และ เจาะยึดได้ตามต้องการ จึงรังสรรค์ต่อการออกแบบในทุกจิตนาการณ์ 

Universal Design - Design for All

ตอบโจทย์ทุกการออกแบบ เป็นวัสดุที่ขึ้นรูปได้ง่าย สามารถดัดโค้ง และ เจาะยึดได้ตามต้องการ จึงรังสรรค์ต่อการออกแบบในทุกจิตนาการณ์

Core Service

Download Catalog

DOWNLOAD