M.T. BEST

มุ่งมั่นประพฤติดี มีจิตใจงาม พัฒนากรอบคิด
พิชิตเป็นเลิศ ยั่งยืนนานเป็นนิจ จิตมั่นสัญญา

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

งานความปลอดภัย 

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

- วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอเเนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

- ตรวจประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 

- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

- เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

- ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมากจากการงานของลูกจ้าง

- ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแก่หน่วยงานราชการและ/หรือ เอกชนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด 

- งานระบบคุณภาพต่างๆ ในฝ่ายเพื่อให้สอดคล้องได้ตามเป้าหมายและนโยบาย

- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ขาย

การหาลูกค้าใหม่
- หาข้อมูลลูกค้าใหม่
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
- จัดทำข้อมูลลูกค้า
- ประเมินศักยภาพของลูกค้า
- นำสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้า
- เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
- เสนอขายสินค้า

การขาย
- จัดทำตารางการเดินทาง
- เยี่ยมลูกค้า
- เสนอขายสินค้า
- ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า                        
งานอื่นๆ
- ดูแแลระบบคุณภาพในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

* วุฒิ  ปวส. ขึ้นไป เพศ ช/ญ สาขา บริหาร, บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
* มีความสามารถใช้ Program Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point 
   ( หากมีความรู้ Program Mac5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
* มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบครอบ 
 
หน้าที่หลัก
1. ตรวจนับสต๊อค
2. ทำโปรแกรมระบบ Mac5
3. ออกบิลให้ลูกค้า
4. คิดค่าแรง
5. สรุปรายงานประจำเดือน

ตำแหน่งงาน พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก!!!

- เพศชาย หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ขยัน อดทน 

สมุทรปราการ บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐาน และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
ได้ที่ ฝ่ายทรัพยาการบุคคลและธุรการ บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด
เลขที่ 66 หมู่ 11 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-337-2348-50 E-mail : mt@mtaluminium.com

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐาน และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ได้ที่ ฝ่ายทรัพยาการบุคคลและธุรการ บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด เลขที่ 66 หมู่ 11 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-337-2348-50
E-mail : mt@mtaluminium.com